Algemene voorwaarden | Bouwpunt Ottevaere

Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle verbintenissen die door onze firma worden aangegaan, onderworpen aan onze "Nieuwe Algemene Verkoopsvoorwaarden" die alle vroegere bestaande Algemene Verkoopsvoorwaarden vernietigen en vervangen.

  1. Offerten en prijzen:
   Al onze offertes en prijsopgaven geschieden zonder verbintenis. Alle zaken afgesloten door onze vertegenwoordigers of agenten, verbinden ons slechts nadat wij ze schriftelijk bevestigd hebben. Onze prijzen zijn gebaseerd op onze kostprijzen bij onze leveranciers, de wisselkoersen, de douanerechten, de taksen, de Ionen en de vervoertarieven in voege op datum van de verbintenis. Alle wijzigingen die zich voordoen in een of meerdere der voornoemde elementen tussen de dag van de verbintenis en deze van de levering, geven aanleiding tot herziening van de prijzen. De BTW is niet begrepen in onze prijzen en is ten laste van de koper.

  2. Waarborgen:
   Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

  3. Levertermijnen: Alle door ons opgegeven levertermijnen dienen beschouwd als louter gegeven ten titel van inlichting, zelfs wanneer dit deel uitmaakt van een schriftelijke overeenkomst.

  4. Leveringen: Indien de levering overeengekomen is "franco op het werk" wordt hierdoor verstaan: "op goed berijdbare baan, en op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruikte vervoermiddelen". Onze vrachtvoerders hebben de opdracht de verharde en goed berijdbare weg niet te verlaten. Wanneer zij dit toch doen, op verzoek van de klant, om de materialen zo dicht mogelijk bij het werk te kunnen lossen, geschiedt dit volledig op de verantwoordelijkheid van de klant, zowel wat eventuele beschadiging aan ons eigen materiaal betreft als beschadiging aan de eigendom van de klant of van die van derden. Eventuele depannagekosten en nutteloos tijdverlies vallen steeds ten laste van de klant. Voor thuisbezorgingen beneden de €125 worden vervoerkosten aangerekend.

  5. Klachten: Alle klachten betreffende de kwaliteit der geleverde goederen moeten binnen de 48 uren na de levering gedaan worden. Na dit tijdstip wordt de koper geacht de levering onvoorwaardelijk aanvaard te hebben, behoudens verborgen gebreken. Klachten over hoeveelheden kunnen enkel aanvaard worden wanneer de controle, bij het lossen zelf, en in bijzijn van onze chauffeurs, gedaan wordt. Bij afhaling van materialen dient het nazicht door de voerder gedaan te worden voor het verlaten van onze magazijnen.

  6. Monsters: Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven of getoond. Afwijkingen qua tint en afmetingen kunnen geen aanleiding geven tot klacht, indien ze binnen de perken blijven van wat algemeen ter zake aanvaard wordt. Ditzelfde geldt voor verschillen van de ene levering tot de andere.

  7. Nuanceringen: Alle materialen zijn over het algemeen van licht naar zwaar genuanceerd. Daarom is het absoluut noodzakelijk alle stenen, of tegels, of pannen ...enz. van éénzelfde levering goed dooreen te mengen bij het verwerken. In geval van bijleveringen is een verschil in tint of nuancering meestal niet te vermijden.

  8. Verglaasde tegels: Verglaasde tegels worden verkozen om hun mooie kleuren en het gemakkelijk onderhoud. De glazuurlaag is evenwel niet onverslijtbaar. De weerstand aan slijtage van het email hangt af van de natuur van het email zelf, van de gebruiksintensiteit, van de bijtende producten of stof (eventueel overgebracht door schoenen) en van de bescherming van de vloer tijdens de voltooiingswerken. De glanzende laag van sommige glazuren kan zijn initiaal aspect verliezen bij het gebruik. Dit verschijnsel wordt als normaal beschouwd en kan geen enkele klacht verrechtvaardigen.

  9. Verpakking: Verpakkingen die aangerekend worden in consignatie, worden slechts terugbetaald indien ze in goede staat in onze magazijnen worden teruggebracht door de zorgen van de klant, binnen de 3 maanden na leveringsdatum.

  10. Betalingen: Al onze facturen zijn betaalbaar te Oudenaarde. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar contant zonder korting. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 % met een minimum van intrestvoet van 12 %. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met minimum €25. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenis uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

  11. Teruggave van materialen: In principe nemen wij nooit geleverde goederen terug. Wanneer wij uitzonderlijk en in bepaalde gevallen in de terugname toestemmen, dan geschiedt dit alleen voor ongebruikte en fris gebleven materialen waarvan de verpakking nog ongeschonden is. Alleen volledige dozen voor vloer- en muurtegels, alleen volledige paletten voor stenen, pannen ...enz. zouden dus in aanmerking komen. De terugbetaling zou bovendien slechts gebeuren tegen 70% van de oorspronkelijke gefactureerde waarde. De kosten van terugname zouden worden aangerekend.

  12. Geschillen: In geval van betwisting zijn de rechtbanken te Oudenaarde of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.

  13. Eigendomsvoorbehoud: Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Ingeval de koper de goederen herverkoopt, cedeert hij aan ons ten titel van pand, nu af aan, alle schuldvorderingen die voor komen uit deze herverkoop. De door de koper betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door ons.